Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U prvih deset mjeseci ostvareni prihodi od indirektnih poreza manji za 2,6 miliona KM u odnosu na planirane
Datum: 02.11.2016.

Ministar za finansije Nudžeim Džihanić danas je održao press konferenciju na kojoj je govorio o stanju u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prvih deset mjeseci 2016. godine, te pripremama za izradu Budžeta BPK-a Goražde za narednu godinu.

On je istakao da je Budžet BPK-a Goražde za 2016. godinu usvojen u iznosu od  41.921.000 KM, ali da je u proteklih deset mjeseci došlo do njegovog povećanja po osnovu sredstava za realizaciju projekata odobrenih sa viših nivoa vlasti, čime je Budžet BPK-a Goražde uvećan na iznos od oko 42.408.000 KM.

– Ta usmjerenja se uglavnom odnose na OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“, SSŠ „Džemal Bijedić“ za utopljavanje te zgrade, imamo doznačavanje sredstava za Direkciju za ceste, takođe imamo doznačavanje sredstava za izradu projekta puta Goražde-Hrenovica gdje nam je kantonalna Dirkecija za ceste Sarajevskog kantona uplatila 250.000,00 KM i Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice 150.000,00 KM – istakao je ministar.

Kada je riječ o prihodima u Budžetu BPK-a Goražde za proteklih deset mjeseci, oni su ostvareni u iznosu od 25.233.000 KM i, prema riječima ministra, manji su za 26 posto u odnosu na planirane prihode.

Poredeći ostvarene prihode u Budžetu u odnosu na isti period prošle godine, vidljivo je da su oni bili ostvareni u iznosu od oko 27.825.000,00 KM, što u ovoj godini predstavlja smanjenje priliva sredstava od 9  posto.

Kako ističe resorni ministar, dva su osnovna razloga koja su dovela do smanjenja prihodovne strane u Budžetu za 2016. godinu, a to su Uputstvo o raspodjeli javnih prihoda federalne ministrice finansija od 01.01.2016. godine, na osnovu kojeg su prihodi od indirektnih poreza umanjeni u iznosu od 2,6 miliona KM, te nedoznačavanje planiranih grant sredstava iz Budžeta Federacije BiH.

– Kada su u pitanju punjenje Budžeta i izvorni prihodi, bitno je istaknuti da imamo porezne i neporezne prihode. U poreznim prihodima najznačajniju stavku u punjenu Budžeta čine indirektni porezi, ali, opet kažem, oni su umanjeni u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 2,6 miliona za prvih deset mjeseci – kazao je ministar Džihanić.

On je kazao i da je u ovom periodu došlo do povećanja prihoda po osnovu poreza na promet visokotarifnih proizvoda, te po osnovu poreza na dohodak i imovinu.

Međutim, i pored teškoća uzrokovanih nedovoljnim prilivom sredstava u Budžet, Ministarstvo za finansije je u proteklom periodu nastojalo da u najvećoj mogućoj mjeri ispunjava preuzete obaveze prema Zakonu o izvršenju Budžeta BPK-a.

– To znači da redovno izmirujemo plaće i naknade zaposlenicima, redovno izmirujemo socijalna davanja, redovno, u određenim mjerama i što je neophodno, izmirujemo davanja za boračku populaciju. Naravno, moram istaknuti da imamo problema s transferima nižim nivoima vlasti kada su u pitanju općine u sastavu BPK-a koje znatno zavise od doznake sredstava s viših nivoa, tj. kantonalnog nivoa. Tu imamo smanjenu doznaku sredstava, jer mi zavisimo, kažem opet, od sredstava koja očekujemo od Federacije, tako da imamo tešku situaciju i u budžetima sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK-a – kazao je resorni ministar.

Ovom prilikom je istaknuto da je Ministarstvo do sada uspjelo izmiriti najveći dio obaveza iz prošle godine, kako bi s krenulo s realizacijom novih obaveza i programa podsticaja.

– Uskoro će se pred Vladom naći programi Ministarstva za privredu i već su se našla dva programa iz Ministarstva za boračka pitanja koja se odnose na  samozapošljavanje i program u stambenom zbrinjavanju ili pomoći prilikom izgradnje stambenih jedinica. Ta dva programa boračke populacije ćemo, naravno, ispoštovati, sredstva su odobrena, konkursi raspisani i treba da se odaberu korisnici da krenemo u implementaciju. Također, što se tiče Ministarstva za privredu, mi smo jedan dio  izmirili kad su u pitanju podsticaji od prošle godine. Ministar je, naravno, čekao da se izmire određene obaveze, kako bi se moglo krenuti sa realizacijom novih obaveza kad su u pitanju podsticaji za poljoprivredu, obrt i poduzetništvo – ističe ministar.

U toku su i aktivnosti na pripremi Budžeta za narednu godinu, a zahtjevi budžetskih korisnika koji su do sada upućeni resornom ministarstvu procijenjeni su na iznos od oko 54 miliona KM.

Ministar je ovom prilikom ponovo podsjetio na činjenicu o smanjenju izvornih prihoda po dva osnova, koji će u znatnoj mjeri utjecati na izvršenje ovogodišnjeg Budžeta, te plan Budžeta za 2017. godinu.

S tim u vezi, u Ministarstvu su napravljene određene analize koje se tiču ostvarenja izvornih prihoda za ovu godinu, koji su procijenjeni na iznos od 30 miliona KM, dok će ostvarenje ukupnog Budžeta zavisiti od odobrenih grant sredstava i projekcija prihoda koje pravi resorno federalno ministarstvo.

– Znamo da u Federalnom budžetu, DOB-u Federacije,  nisu planirana grant sredstva koja su u ovoj godini predviđena u iznosu od 16 miliona. Znači sve su to neke pretpostavke koje moramo da imamo, kako bi imali realan iznos Budžeta koji možemo da podnesemo u 2017. godini – pojasnio je Džihanić.

Slična situacija je i kada je u pitanju rebalans Budžeta za ovu godinu, koji, kako ističe ministar, ne može biti urađen dok ne bude poznat tačan iznos grant sredstava za ovu godinu.

Prema Odluci federalne Vlade, ukupni iznos grant sredstava od 16 miliona KM podijeljen je na dva dijela, od čega je 9 miliona KM namijenjeno kantonima, a preostalih 7 miliona KM nerazvijenim općinama.

Ovom prilikom su iskazana očekivanja da će Odluka o raspodjeli sredstava granta biti donesena do kraja novembra, te je istaknuto da bi ona trebala omogućiti realizaciju velikog dijela preostalih obaveza u ovoj godini.

– I pored teške finansijske situacije one osnovne obaveze koje Kanton mora da ispunjava su izmirene i nadam se da ćemo do kraja godine ovo završiti kako treba i da ćemo imati Budžet i rebalans urađen na vrijeme – zaključio je ministar Džihanić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Copy of 1879Ministar za finansije
NUDŽEIM DŽIHANIĆ dipl.ecc.

Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: nudzeim.dzihanic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.