Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Press konferencija ministara za finansije i pravosuđe
Prezentirane mjere Vlade na poboljšanju životnog standarda stanovnika BPK Goražde
Datum: 18.01.2013.

Odluku o mjerama za poboljšanje standarda života stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2013. godini javnosti su nakon sjednice Vlade predstavili ministri za finansije i pravosuđe, Alem Mujković i Admir Pozderović.

Stabilnost opskrbe stanovništva osnovnim životnim potrepštinama

S ciljem osiguranja stabilnosti opskrbe stanovništva osnovnim životnim potrepštinama Kantonalnoj  direkciji robnih rezervi naloženo je da do 24.01.2013. godine dostavi Vladi Kantona prijedlog Odluke o mjerama  intervencija na tržištu.

Intervencija se odnosi na osiguranje dostuposti brašna socijalno ugroženom stanovništvu po cijeni od  0,7 KM po jednom kilogramu, TIP T500 u pakovanjima od 1, 2 i 5 kg.

Kantonalna direkcija će se u saradnji sa JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. uključiti i u mjere prodaje ogrevnog drveta po subvencioniranim i pristupačnim cijenama za socijalno ranjive kategorije stanovništva.

Osiguranje stabilnijeg poljoprivrednog dohotka i adekvatnog životnog standarda poljoprivrednog proizvođača

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za privredu da  Prijedlog Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde poboljša na način da omogući osiguranje stabilnijeg poljoprivrednog dohotka i adekvatnog životnog standarda poljoprivrednog proizvođača.

Prijedlozi se odnose na dopunu podsticaja za provođenje mjera strukturne politike, i to:

a) Podsticaji za potpuno plaćanje troškova poljoprivrednih proizvođača registrovanih kao obrtnici po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje  nosioca poljoprivrednog gazdinstva koji je stariji od 60 godina, a koji nije osiguran po drugom osnovu. Prijedlog će osigurati povoljnije uslove za žene po pitanju godina starosti za ostvarivanje ovog prava.

b) Sufinansiranje troškove plaćanja PDV za oblasti koje su obuhvaćene mjerama podsticanja proizvodnje i podsticaja u sklopu mjera strukturne poltike.

Proširenje industrijske zone Vitkovići i podrška u izradi projektne dokumentacije  za most na rijeci Drini u Vitkovićima

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost za provođenje aktivnosti na planiranju proširenja Industrijske zone Vitkovići na lokalitet Haldište.

Obzirom na izraženu volju Općine Goražde za izgradnjom mosta na rijeci Drini u naselju Vitkovići predlaže se Ministarstvu za privredu da u saradnji sa Ministarstvom za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša pruže podršku u procesu definisanja lokacije i izrade projektne dokumentacije za most na rijeci Drini u Vitkovićima koji će na najbolji način zadovoljiti potrebe stanovništva, industrije i transporta.

 Podrška nastavku izgradnje magistralnog puta M-5 Bihać – Višegrad, dionica Mesići-Hrenovica

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je saglasna da Ministarstvo za privredu pripremi prezentaciju za Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine u vezi nastavka izgradnje magistralnog puta M-5 Bihać – Višegrad koji je uvršten u međunarodnu mrežu E-puteva kao jedan od tri puta u Bosni i Hercegovini (E-761). Izgradnja ovog puta je prekinuta 1992. godine, zbog čega ovaj magistralni put nije u potpunosti završen zbog neizgrađenog dijela u dužini od 19.772 metra, od čega je jedna trećina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a dvije trećine u susjednim opštinama u RS.

Besplatan prijevoz učenika

Daje se saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da pokrene aktivnosti na osiguranju prava na besplatan prijevoz učenika koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od kuće do škole bez participacije roditelja.

Zdravstveno osiguranje svih stanovnika

Daje se saglasnost Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose da u saradnji sa Ministarstvom socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica pokrene proces koji će omogućiti ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje za sve stanovnike Bosansko-podrinjskog kantona u dobi od 15 do 65. godina, a koji nisu osigurani po drugom osnovu.

Nijedna porodica bez jednog zaposlenog člana

Daje se saglasnost Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose da suradnji sa Ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice pokrene proces kojim će se omogućiti pravo da nijedna porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde ne bude bez jednoga zaposlenog člana, ukoliko su radno sposobni.

Poboljšanje Esencijalne liste lijekova i rekonstrukcija Kantonalne bolnice

Obzirom da je na snagu stupila Kantonalna lista esencijalnih lijekova koja je u potpunosti usaglašena sa Federalnom esencijalnom listom daje se saglasnost Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u suradnji sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja završe aktivnosti na donošenju Esencijalne liste lijekova – B, kao i bolničke Esencijalne liste lijekova.

Takođe, izvršit će se analiza primjene Kantonalne esencijalne liste lijekova, te dati prijedlozi koji će omogućiti otklanjanje uočenih nedostataka i dati poboljšanja u njenoj primjeni.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice nastaviće aktivnosti sa TIKA-om s ciljem finaliziranja Projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice u Goraždu koji bi se trebao implementirati u 2013.godini.

 Aktivnosti na projektu energetske efikasnosti i osiguranja zdravog, kvalitetnog i pristupačnog  grijanja za stanovnike u stambenim zgradama na području općine Goražde

Daje se saglasnost Ministarstvu urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okoline da pokrene aktivnosti na projektu energetske efikasnosti i osiguranja zdravog, kvalitetnog i pristupačnog grijanja za stanovnike u stambenim zgradama na području općine Goražde čije fasade ne zadovoljavaju minimalne standarde po pitanju toplotne izolacije, koje nemaju toplotnu izolaciju i čije su fasade oštećene ratnim dejstvima.

 Ponovno pokretanje pitanja davanja saglasnosti na istražne radove za izgradnju hidroelektrane Ustikolina 

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline će ponovo pokrenuti pitanje davanja saglasnosti na istražne radove za izgradnju hidroelektrane Ustikolina.

Ministarstvo će Vladi dostaviti usaglašen prijedlog sa općinama Goražde i Foča-Ustikolina. Ministarstvo će prilikom izrade prijedloga odluke uzeti u obzir relevantne stručne prijedloge, te će voditi računa o stavovima javnog mjenja.

Kako bi se obezbijedili uslovi za donošenje odluke po ovom pitanju, zadužuju se Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline da napravi detaljnu analizu efekata implementacije ovog projekta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

 Izrada Operativnog plana na suzbijanju “sive” ekonomije, rada na “crno” i nepoštivanja radničkih prava

Nalaže se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da do 31.01.2013. godine Vladi dostavi operativni plan na suzbijanju “sive” ekonomije, rada na “crno” i nepoštivanja radničkih prava.

Kantonalna uprava će o rezultatima svog rada na implementaciji operativnog plana mjesečno izvještavati Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sredstva za realizaciju aktivnosti i mjera predviđenih u ovoj Odluci, obezbijedit će se u Budžetu i Rebalansu Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu.

Prema tvrdnji ministara na današnjoj press konferenciji, realizacija ovih mjera ne bi trebala da bude dovedena u pitanje, a njihov rezultat trebali bi da osjete svi stanovnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, posebno socijalno ugrožene kategorije.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.