Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nadležnosti

Kantonalno ministarstvo za finansije vrši:

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poreski sistem i poresku politiku Kantona,
 • praćenje finansijskih i kreditnih odnosa za stranim partnerima, a po osnovu privredne i ekonomske saradnje Kantona sa inostranstvom,
 • sagledavanje tokova monetarnog i bankarskog sistema u cilju regulisanja društvenih i ekonomskih odnosa,
 • sistem taksi iz nadležnosti Kantona,
 • planiranje, izradu, izvršenje budžeta Kantona,
 • nadzor budžeta,
 • uspostavu i funkcionisanje trezora Kantona,
 • vođenje jedinstvenog računa trezora,
 • vođenje računovodstva,
 • upravljanje novčanim sredstvima,
 • upravljanje bankovnim računima Vlade,
 • finansijsko planiranje i predviđanje novčanih tokova,
 • upravljanje plaćanjima,
 • upravljanje računovodstvom u javnom sektoru,
 • finansijsko izvještavanje,
 • upravljanje nad javnim dugom,
 • administracija stranih grantova i sredstava međunarodne pomoći,
 • uspostava i održavanje centralizovanog obračuna i isplate plaća,
 • kontrola svih sredstava javnog sektora uključujući budžet i vanbudžetske fondove,
 • kontrola računovodstvenih dokumenata nadležnih ministarstava budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova,
 • sistem finansiranja i formiranja razvojnih fondova na nivou Kantona,
 • sistem finansiranja općih i društvenih potreba,
 • ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona,
 • upravno rješavanje,
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 • vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: 73000 Goražde, BiH, Trg Branilaca 2,
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

NEDIM MURATSPAHIĆ,  dipl.ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Trg branilaca 2
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: nedim.muratspahic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.