Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
12.08.2022.
Zakon o komunalnim taksama BPK “Službene novine BPK Goražde”, broj: 16/11 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama BPK “Sl.novine BPK 15/14” Zakon o...
28.12.2021.
Zakon o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2022.godinu
28.12.2021.
Z A K O N O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE “Sl.novine BPK 12/21”
22.04.2021.
Zakon o boravišnoj taksi BPK Goražde “Službene novine BPK Goražde”, broj: 04/21
24.02.2021.
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK GORAŽDE ZA 2021.GODINU
08.10.2020.
Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi BPK “Sl.novine BPK 4/13” Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju BPK “Sl.novine...
30.12.2019.
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK GORAŽDE ZA 2020.GODINU
19.12.2019.
Registar budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
02.10.2019.
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA BUDŽETSKIH KORISNIKA BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
02.10.2019.
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK za 2019. GODINU
Kontakt

Adresa: 73000 Goražde, BiH, Trg Branilaca 2,
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

NEDIM MURATSPAHIĆ,  dipl.ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Trg branilaca 2
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: nedim.muratspahic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.