Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sa 28. redovne sjednice Vlade BPK-a Goražde
Usvojen Nacrt izmjena i dopuna budžeta BPK-a Goražde za 2011. godinu
Datum: 30.09.2011.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK-a usvojila je Prijedlog mjera za rješavanje problema u JU Dom za stara i iznemogla lica koji će biti upućen u dalju skupštinsku proceduru, kako bi se, u što skorijem periodu, omogućilo nesmetano funkcionisanje i rad ove ustanove.

Vlada je usvojila i Nacrt izmjena i dopuna budžeta BPK-a Goražde za 2011. godinu. Usvojenim Nacrtom budžet BPK-a Goražde za 2011. godinu smanjen je za 5.303.729 KM te ostaje da se o njemu izjasni Skupština BPK-a Goražde.

Premijeru BPK-a Goražde Emiru Fraštu data je saglasnost za potpisivanje Ugovora sa Mašinskim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara, čime će, u ovoj studijskoj godini, biti omogućena realizacija nastavnih aktivnosti dislocirane nastave ovog fakulteta u Goraždu.

S ciljem podrške razvoja privatnog sektora na području BPK-a Goražde u 2011. godini i povećanja broja zaposlenih, Vlada je odobrila i sredstva u ukupnom iznosu od 533.020 KM na ime finansiranja i sufinansiranja projekata privrednih društava koja su uspješno zadovoljila kriterije objavljenog javnog poziva za dodjelu ovih sredstava. Firme sa područja našeg kantona koje su ostvarile pravo na ova podsticajna sredstva su „Zlatna nit“d.o.o. Goražde, „Pobjeda Sport – industrijska zona“, „Fekry“ d.o.o. Goražde, „Tvornica alata“ d.d. Goražde, „Unis Ginex“ d.d. Goražde, „Inžinjering“ d.o.o. Goražde i „Pobjeda Rudet“ d.d. Goražde.

Razmatrana je i Informacija Ministarstva za privredu u vezi zahtjeva Općine Goražde, o preuzimanju zimskog održavanja lokalnih puteva i ulica na području BPK-a Goražde. Vlada BPK Goražde zauzela  je stav da će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, vršiti održavanje regionalnih puteva u svojoj nadležnosti.

Premijeru BPK-a Goražde data je saglasnost i za potpisivanje ugovora o izvođenju poljoprivrednih radova i nabavci sjemena za jesenju sjetvu pšenice, koji će biti potpisan sa ZZ „Agropodrinje“ Goražde.

Na ime podsticaja u poljoprivredi danas su odobrena sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji se bave plasteničkom proizvodnjom, a odobreni su i  tekući transferi za juni općinama u sastavu kantona.

Vlada je podržala i projekt „Volontiraj-kreditiraj“ koji se realizuje u saradnji sa udruženjem Infohouse iz Sarajeva, a cilj projekta je pružiti  mogućnost srednjoškolcima da jedan dan nastave zamjene danom rada u firmama i institucijama. Projekt „Volontiraj-kreditiraj“ će se realizovati 07. oktobra ove godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.