Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Najnovije naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite
Odobrena namjenska sredstva Kantonalnoj bolnici, nabavljen dio zaštitne opreme
Datum: 20.03.2020.

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 7. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 20.03.2020. godine, d o n o s i 

N A R E D B U

  1. Naređuje se ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde da organizuje servis volontera koji će biti na usluzi osobama starijim od 65 godina.
  2. Naređuje se ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde da ovlasti kantonalnog sanitarnog inspektora da do obustave stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH,  donosi rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor na osnovu epidemiološkog izvještaja i po preporuci JU „Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde“.
  3. Naredba stupa na snagu odmah.

Takođe, donesena je Odluka o odobravanju korištenja namjenskih sredstava kao hitna mjera zaštite i spašavanja za smanjenje opasnosti od pojave koronavirusa, za namjene pružanja pomoći Kantonalnoj bolnici Goražde, za nabavku lijekova, boca kiseonika, testova na COVID-19, dezinfekcijskih sredstava u vezi sa uspostavom izolatorija.

Danas je nabavljen i dio zaštitne opreme (maske, rukavice, naočale, odijela i dr) i podijeljen policiji, inspekciji, bolnici, domovima zdravlja, Domu za stara i iznemogla lica, Centru za socijalni rad.
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.