Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Na 7.redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
U skupštinsku proceduru upućeni prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023.godinu
Datum: 13.01.2023.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 7.redovnoj sjednici usvojila je prijedoge Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2023.godinu te ih uputila u skupštinsku proceduru.

 Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu utvrđen je u iznosu od 55.482.115,00 KM. Prema obrazloženju resornog ministra, visina prihoda i rashoda u ponuđenom prijedlogu ostala je ista u odnosu na Nacrt, a Budžet je korigovan na način da su neki ekonomski kodovi unutar budžeta umanjeni, a drugi uvećani kako bi bile prihvaćene određene primjedbe iznesene na javnim raspravama održanim u sve tri lokalne zajednice na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i na prijedlog ministara resornih ministarstava.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije koji će biti dostavljen Federalnom ministarstvu finansija /Vladi Federacije BiH. Obzirom da je 50 % sredstava na osnovu ugovora sa Vladom FBiH namijenjen za strukturalne reforme, a 50% za finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata u iznosu od 2.076.096 KM, radi izrade Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava prema federalnom Ministarstvu finansija, bilo je potrebno napraviti Plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije u kojem su navedene sve investicije koje su implementirane u toku 2022. godine te ono što će biti implementirano u toku 2023. godine, navedeno je u obrazloženju.

Razmatran je i primljen k znanju redovni godišnji Izvještaj Ministarstva pravosuđa o stanju kadrova u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za decembar 2022.godine.

Na zahtjev Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK je formirala Radnu grupu – pregovarački tim Vlade Bosanskopodrinjskog kantona Goražde za obavljanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, te Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kako je navedeno, Pregovarački tim Vlade ima zadatak da započne i vodi pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde oko Kolektivnog ugovora za 2023.godinu i eventualnom Aneksu Kolektivnog Ugovora potpisanog sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te o tome izvještava Vladu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde radi daljih uputa i postupanja u vezi daljeg pregovaranja.

Usvojena je i Odluka o privremenom ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike iz Federacije BiH – Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Republiku Srpsku kao i način i postupak ostvarivanja ovog prava. Pod pravom iz obaveznog zdravstvenog osiguranja podrazumijeva se : zadovoljavanje potreba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti; bolničkoj zdravstvenoj zaštiti sa odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom.

Ministar urbanizma dobio je saglasnost za nastavak provođenja aktivnosti na realizaciji EE mjera na objektu Ministarstva za finansije BPK Goražde, u sklopu projekta Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom ugljika u BiH, a ministar privrede da sa Općinom Pale FBiH zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava na ime finansiranja „Elaborata uređenja korita rijeke Prača i Hrenovica“ i sufinansiranja projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača”.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je imenovan u Odbor za praćenje realizacije projekata cestovnog povezivanja Goražda-Hranjen-Hrenovica.

Usvojena je Odluka o osnivanju komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike kantonalnih, općinskih i gradskih organa državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a nakon toga i rješenje o imenovanju članova ove komisije.

Saglasnost Vlade dobile su i odluke Nadzornog odbora JP ,,Bosanasko podrinjske šume“ d.o.o. Goražde  o razrješenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća.

Na zahtjev Ministarstva finansija, Vlada je zaključkom obavezala budžetske korisnike da poštuju Procedure za obračun i isplatu plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće zaposlenih svih budžetskih korisnika BPK Goražde, odnosno da popunjene i ovjerene šihtne liste dostavljaju Ministarstvu za finansije najkasnije tri dana po isteku mjeseca za koji se vrši obračun plate u elektronskoj, odnosno četiri dana po isteku mjeseca u pisanoj formi.  Budžetski korisnici koji ne budu poštovali rokove, kao i oni koji dostave neispravno popunjenu dokumentaciju bit će izuzeti iz obračuna plata, a plata će im biti obračunata i isplaćena deset dana nakon što bude isplaćena budžetskim korisnicima koji su dokumentaciju dostavili ispravno i na vrijeme, navedeno je u zaključku.

Na kraju današnje sjednice, Vlada BPK je razmatrala poslanička pitanja i inicijative s 1.redovne sjednice skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te usvojila  Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za grijnu sezonu 2021/2022.godinu Direkcije za robne rezerve BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: 73000 Goražde, BiH, Trg Branilaca 2,
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

NEDIM MURATSPAHIĆ,  dipl.ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Trg branilaca 2
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: nedim.muratspahic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.