Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
22.01.2019.
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga tehničke i funkcionalne podrške za Trezorski sistem ,,Centralizovani obračun i isplate plaća” (COIP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
30.06.2017.
MINISTARSTVO ZA FINANSIJE – APLIKACIONA FORMA ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA
30.06.2017.
Program utroska sredstava Ministrarstva finansija Bosansko -podrinjskog kantona Gorazde“, sa ekonomskog koda 614300 – Tekuci transferi neprofitnim organizacijama
23.12.2016.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDZETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE ZA 2016. GODINU
14.12.2015.
NACRT BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2016. GODINU
20.12.2012.
U P U T S T V O o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, potraživanja, zaliha i obaveza za 2012. godinu
20.12.2012.
U P U T S T V O o popisu imovine , potraživanja, zaliha i obaveza budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na kraju budžetske godine
06.12.2012.
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.